BOOTH G6

ARTVISTA LOGO

ARTVISTA | MUMBAI

Artists Exhibited:
Anubhav Pawar, Chetan Madha, Kumar Gaikwad, Namrata Agrawal, Prabhakar Talha, Rashmi Patil, Yashwant Rawte

Video Profile

Anubhav Pawar
Untitled
Acrylic on Canvas
24 x 24 Inches, 2019
INR. 30,000
Artwork Ref number: G6 -1

Kumar Gaikwad
Untitled
Acrylic on Canvas
36 x 60 Inches, 2020
INR. 70,000
Artwork Ref number: G6 -8

Prabhakar Talha
Radha Krishna
Acrylic on Canvas
20 x 26 Inches, 2021
INR. 9,500
Artwork Ref number: G6 -15

Anubhav Pawar
Untitled
Acrylic on Canvas
24 x 24 Inches, 2019
INR. 30,000
Artwork Ref number: G6 -2

Kumar Gaikwad
Untitled
Acrylic on Canvas
24 x 36 Inches, 2020
INR. 35,000
Artwork Ref number: G6 -9

Rashmi Patil
Circle of Thoughts
Mixed media on Canvas
12 x 16 Inches, 2021
INR. 85,000
Artwork Ref number: G6 -16

Anubhav Pawar
Untitled
Acrylic on Canvas
24 x 24 Inches, 2019
INR. 30,000
Artwork Ref number: G6 -3

Namrata Agrawal
Cosmic Dance
Mixed media on Canvas
18 x 24 Inches, 2021
INR. 30,000
Artwork Ref number: G6 -10

Rashmi Patil
The Journey of Thoughts
Mixed media on Paper
11 x 15 Inches, 2020
INR. 65,000
Artwork Ref number: G6 -17

Chetan Madha
Blue Tree
Acrylic on Canvas
18 x 16 Inches, 2021
INR. 4,000
Artwork Ref number: G6 -4

Namrata Agrawal
Cosmic Musician
Mixed media on Canvas
18 x 24 Inches, 2021
INR. 35,000
Artwork Ref number: G6 -11

Rashmi Patil
The Possitive Vibes
Mixed media on Canvas
12 x 16 Inches, 2021
INR. 85,000
Artwork Ref number: G6 -18

Chetan Madha
Orange Blue Tree
Acrylic on Canvas
13 x 9 Inches, 2021
INR. 2,000
Artwork Ref number: G6 -5

Namrata Agrawal
Dancing Ganesha
Acrylic on Canvas
20 x 20 Inches, 2021
INR. 30,000
Artwork Ref number: G6 -12

Yashwant Rawte
Dancing Peacock in Rains
Acrylic on Canvas
17 x 27 Inches, 2021
INR. 90,000
Artwork Ref number: G6 -19

Chetan Madha
Peacock & Tree
Acrylic on Canvas
18 x 16 Inches, 2021
INR. 4,000
Artwork Ref number: G6 -6

Prabhakar Talha
India
Acrylic on Canvas
23 x 30 Inches, 2021
INR. 13,000
Artwork Ref number: G6 -13

Yashwant Rawte
Senery
Acrylic on Canvas
18 x 30 Inches, 2021
INR. 11,000
Artwork Ref number: G6 -20

Kumar Gaikwad
Untitled
Acrylic on Canvas
36 x 48 Inches, 2020
INR 60000
Artwork Ref number: G6 -7

Prabhakar Talha
Peacocks
Acrylic on Canvas
17 x 24 Inches, 2021
INR. 9,000
Artwork Ref number: G6 -14

Yashwant Rawte
Vatpornima Festival
Acrylic on Canvas
17x 27 Inches, 2021
INR. 9,000
Artwork Ref number: G6 -21