Booth G9

Artists Exhibited : 
Ashif Hossain Ashok 
Kandi Narsimlu
Mahesh Karambele
Rajan Raghavan
Ramonkar
Sachin Kharat
Sanjay Devsale
Subrata Sen 
Swaraj Das 
Suhas Vyarvarkar
Tejinder Kanda

Ashif Hossain
Acrylic on canvas, 36 x 60 inches
INR.2,40,000

Ashif Hossain
Acrylic on canvas
36 x 60 inches INR.2,40,000

Mahesh Karambele
Oil on Linen
36 x 48 Inches
INR.1,50,000

Kandi Narsimlu
Acrylic on canvas
24 x 24 inches
INR.80,000

Rajan Raghavan
30 x 48 inches
Oil on canvas
INR.68,000

Rajan Raghavan
Marine Drive, Oil on canvas
27 x 21 inches, INR.32,000

Sanjay Chakraborty
Acrylic on canvas
36 x 48 inches
INR.1,50,000

Sachin Kharat
Acrylic on canvas, 48 x 36 inches 
INR.1,65,000 

Sanjay Devsale
Acrylic on canvas, 36 x 36 inches INR.75,000

Sanjay Devsale
Acrylic on canvas, 48 x 48 inches INR.1,40,000

Subrata Sen
Oil on canvas, 42 x 48 inches
INR.2,25,000

Swaraj Das
Oil on Linen, 36 x 60 inches
INR.3,00,000

Swaraj Das
Oil on Linen, 36 x 80 inches
INR.4,00,000

Suhas Vyarvarkar
Acrylic on canvas, 30 x 30 inches
INR.80,000

Tejinder Kanda
Acrylic on canvas, 36 x 60 inches INR.2,50,000